Průběh setkání

Běžné setkání našeho klubu

Běžné setkání trvá asi dvě hodiny včetně krátké přestávky v půlce programu.

První část večera je vyhrazena několika krátkým řečem – tzv. rolím, které si předem připraví jednotliví členové či hosté a mini-soutěži v tématech bez přípravy.

V druhé části přichází na řadu obvykle tři delší připravené řeči členů klubu, po kterých následuje jejich zhodnocení, umožňující řečníkům se zlepšovat.

Role v našem klubu

 

Moderátor (Chairman)

Moderátor provází večerem a spojuje jeho jednotlivé části celku. Zahajuje večer, pokud jsou přítomni hosté, vysvětluje poslání ToastMasters a postupně i jednotlivých rolí. Vítá řečníky, informuje posluchače, o kterou řeč podle manuálu se jedná a na co se v ní řečník zaměřuje.

 

Slovíčkář (Word Master)

Slovíčkář připraví a představí “slovo dne” (řeč 1-2 minuty), o kterém pak krátce něco řekne každý ze členů klubu a hostů (ti mohou odmítnout). Ideální je pak používat slovo dne i dále v průběhu večera (je-li to možné a vhodné).

 

Výzva (Invocation)

Výzva je krátká připravená řeč (1-2 minuty), ve které řečník přednese nějakou moudrou myšlenku a vyzve ostatní k jejímu naplnění. V praxi se jedná o upozornění na nějakou zajímavou akci, divadelní představení, hudební festival, výlet apod.

 

Bavič (Joker)

Rolí baviče je pobavit své posluchače kratší připravenou řečí (2-3 minuty). Může se jednat o vtipnou příhodu z vlastního života stejně jako o několik vtipů.

 

Balamut (Tall Tale)

2-3 minutová připravená řeč , kterou má řečník podat tak, aby diváci nevěděli, zda je to pravda či lež. Součástí je i následné hlasování diváků.

 

Témata bez přípravy (Table Topics)

Jeden z členů si předem připraví obvykle pět otázek, na které pak postupně vyvolá jednotlivé řečníky (hosté mohou odmítnout). Jedná se o mini-soutěž, ve které ostatní hlasují, kdo odpověděl nejpohotověji, nejvtipněji či nejduchaplněji.

 

Řečník (Speaker)

Téma řeči si volí řečník zcela sám. Omezením jsou pouze obecná slušnost a fakt, že klub je nepolitický a nenáboženský. Řečník by se měl ve své řeči zaměřit na zdokonalení určité části svého projevu podle učebnice – manuálu. Řeč trvá 5-7 minut a maximální čas je 7:30.

 

Hodnotitel řeči (Evaluator)

Každý řečník má svého hodnotitele, který si v průběhu jeho řeči dělá poznámky. Výsledkem je analýza poukazující na silné stránky řeči i na slabá místa. Cílem není řečníka kritizovat, ale pomoci mu se zlepšit a povzbudit jej v dalším úsilí. Hodnocení je užitečné i pro diváky, kteří si z něj samozřejmě mohou vzít poučení i pro sebe. Klub je neziskový, proto zde není přítomen žádný graduovaný lektor, který by byl jednoznačným arbitrem. Hodnocení tak dělají vždy zkušenější členové.

 

Časoměřič (Timer)

Téměř každá řeč / role v klubu má stanoven nějaký časový limit. Časoměřič sleduje, zda byl limit dodržen.

 

Obecný hodnotitel (General Evaluator)

Tato role se novým členům a hostům někdy jeví jako poněkud nadbytečná, ale není tomu tak. Jedním z hlavních poslání klubu je umožnit svým členům se zlepšovat a to je možné pouze prostřednictvím zpětné vazby. Obecný hodnotitel proto hodnotí moderátora, ostatní hodnotitele a večer celkově.

 

Sčítač slovní vaty, gramatikář (Ehm-counter, Grammarian)

Role, která se zaměřuje na obecné nešvary v řeči, které se v průběhu večera vyskytly. Zpravidla sem patří nadbytečné používání slov jako “ehm”, “tak”, “tedy” apod. Zejména pak na začátcích vět. Naopak neupozorňuje na vady řeči, které řečník není schopen rozumně odstranit jako např. ráčkování.

 

Závěrečná myšlenka (Closing thought)

Krátká připravená řeč na závěr, která by měla mít nejen úvod-tělo-závěr, ale také obsahovat i nějaké moudro.

 

Těšíme se na Vás!

PŘIJĎ ZAPRACOVAT NA SVÉM PROJEVU

Co 14 dní ve středu od 18:00 (česky)
(anglické setkání prozatím pozastavena)

Příští setkání se koná:

Toastmasters Ostrava